Zgłoszenie - Garaż blaszany
(budynek godpodarczy)

Ważna informacja:
Urzędy unikają udzielania tej informacji

Na czas trwania budowy budynku np. mieszkalnego  pomieszczenie gospodarcze (Garaż blaszany )  można usytuować na działce bez konieczności zgłoszenia , ale po zakończeniu budowy oraz dokonaniu odbiorów technicznych Garaż(pomieszczenie gospodarcze,obiekt tymczasowy) należy zalegalizować dokonując formalnego zgłoszenia. – zgodnie z przeznaczeniem użytkowym.

Wykładnia prawa

  • W wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r. II SA/Bk 93/13 WSA w Białymstoku stwierdził: „jak przyjmuje się jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, na mocy art. 29 Prawa budowlanego budowy określone w tym przepisie nie wymagają z mocy prawa uzyskania pozwolenia na budowę nawet w sytuacji zamiaru ich realizacji sprzecznie z przepisami techniczno – budowlanymi (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. IV SA/Po 945/11). Sama jedynie potencjalna, teoretyczna możliwość ograniczeń prawnych w sposobie zagospodarowania działki wskutek powstania w sąsiedztwie obiektu budowlanego, bez potrzeby konkretyzowania rodzaju danego ograniczenia i realności jego powstania w okolicznościach danej sprawy nie wystarcza do zaliczenia tej działki w obręb obszaru oddziaływania obiektu (por. wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r. sygn. akt II OSK 702/09 i wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt II OSK 1733/10). Ustawodawca wprowadził bowiem zasady zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę i jedynie w szczególnych przypadkach, dostatecznie uzasadnionych, organ jest uprawniony do ograniczenia tych zasad. Konstatacja ta jest tym bardziej słuszna, gdy się zważy, że przesłanki określone w art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego należą do nieprecyzyjnych i w przypadku ich zastosowania wymagają od organu wnikliwego przeanalizowania i uzasadnienia

Zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenia wymagają:

Budynki wolnostojące parterowe – opis zagadnienia niżej

Garaże blaszane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba obiektów o podobnej charakterystyce na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Nie ma znaczenia czy garaż będzie murowany, lub czy będzie to typowa konstrukcja o poszyciu blaszanym, oraz w jaki sposób zostaną wykonane fundamenty. Jeżeli zostaną spełnione w/w  warunki można taką konstrukcję postawić następnie dokonując jedynie zgłoszenia we właściwym urzędzie – stosownie do miejsca zamieszkania  (na zgłoszenie). Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

Skrócono także czas oczekiwania na tzw. “milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Co oznacza pojęcie „wolno stojący”?

 
W prawie budowlanym pojęcie wolno stojący pojawia się m.in. w odniesieniu do budynków gospodarczych czy garaży budowanych na podstawie zgłoszenia. W przepisach brak jednak legalnej definicji ww. pojęcia, dlatego też wyjaśniając je można posiłkować się Słownikiem Języka Polskiego i wyrokami sądów.
 
Według Słownika Języka Polskiego (sjp.pwn.pl) budynek wolno stojący to budynek niestykający się z innymi budynkami.Zgodnie z orzecznictwem (por. wyrok WSA w Kielcach z dn. 06.05.2013 sygn akt II SA/Ke 185/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26.11.2010 sygn. akt II SA/Po 637/10):
Przez pojęcie „wolno stojący” rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, to jest jego fizyczne oddzielenie od innych obiektów budowlanych. Chodzi tu o taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego i jako całość stanowi samodzielną konstrukcję, nieograniczoną fizycznie w przestrzeni innymi budowlami. Pojęcie „wolno stojący” odnosić zatem należy do cech fizycznych budynku i jego otoczenia weryfikowalnych za pomocą zmysłów, a nie sytuacji prawnej gruntu na jakim dany obiekt został zlokalizowany
 
źródło: “oprawiebudowlanym.pl”

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót

O czym na wstępie powinniśmy wiedzieć?

Pierwszą podstawową informacją, jaką musimy uzyskać (dot.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) udając się do Urzędu Miasta lub Gminy, jest to określenie obszaru położenia naszej działki, oraz informacja o przeznaczeniu, czy działka jest:

Budowlana

Siedliskowa

Rolna

Rekreacyjna

Leśna

Inwestycyjna

Kolejną niezbędną informacją będzie –  czy dopuszczalna jest możliwość jej zabudowy oraz w jakim zakresie. Czy istnieją uwzględnione w planie zagospodarowania (urzędnicze) wytyczne dot. tzw. “garaży blaszanych” określające precyzyjne parametry np. wielkość konstrukcji, wysokość, kąt nachylenia dachu itp. Dotyczy to również tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art.30 ust.1, ale nie pózniej niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Powyżej wymienione, a uzyskane w Urzędzie informacje pozwolą Państwu określić możliwości wybudowania – postawienia konstrukcji stalowej lekkiej zablaszonej.

Jaki sposób prawidłowo przygotować wniosek zgłoszenia?

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. wypełniony druk zgłoszenia (druk do wypełnienia można pobrać w wydziale starostwa lub ze strony internetowej)
  2. wypełniony druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk do wypełnienia można pobrać w wydziale starostwa lub ze strony internetowej)

  3. mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:1000 do celów opiniodawczych z wykreśloną lokalizacją budynku oraz zwymiarowanymi odległościami usytuowania obiektów stosunku do granic działki oraz istniejących obiektów.
  4. szkice i rysunki budynku gospodarczego wykonane i podpisane przez inwestora (mogą być również wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub jako typowe projekty sporządzone przez biura projektowe)

O czym jeszcze pamiętać?

Budynki należy sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż : 4m

w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy 3m

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy

Czy dopuszczalne są mniejsze odległości?

W pierwszej kolejności należy się jednak dowiedzieć czy zmniejszenie odległości od granicy działek jest dopuszczalne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o ile jest taki uchwalony. Jeśli nie ma planu takie uwarunkowania powinny być określone w decyzji o warunkach zabudowy. (§ 12 ust. 2 w/w rozporządzenia). Jeśli uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymogi określone decyzją o warunkach zabudowy nie pozwolą na zmniejszenie minimalnych odległości tj. 4 metry lub 3 metry (w przypadku zwrócenia budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy) usytuowanie budynku w granicy działek nie będzie możliwe.